سیاست محیط زیست و کیفیت

گواهینامه های کیفیتی:

TS EN ISO 9001 : 2008گواهینامه استاندارد ترکیه 

   TS EN ISO 9001 : 2008 گواهینامه

دارای اعتبار بین المللی است. استاندارد کیفیت 2008 در رابطه با تداوم کنترل کیفیت , توسعه سیستم کیفیتی و تعقیب و ارزشیابی نتایج قابل اندازه گیری پیریزی شده.

ISO 14001:2004 گواهینامه سیستم حفظ محیط زیست

این سیستم به منظور کمک در کاهش سیستماتیک ضررهای ناشی از توسعه صنایع وارده به محیط زیست و یا حتی برطرف کردن کامل این ضررها حاضر شده و توسعه داده میشود. استاندارد حفظ میط زیست 14001 OSI شامل اصول و قواعد در رابطه با این سیستم است. 

ISO 10002:2004 سیستم اداره رضایت مشتری

سیستم استاندارد 2004:10002 OSI شامل اصول و قواعد در رابطه با تامین سود اوری, درامد و جذب رضایت مشتری در بالاترین سطح است. هدف اصلی سیستم برقرار کردن روابط احسن بین شرکت و مشتریهای موجود و همچنین مشترهای اینده است.  

    سیستم بهداشت حرفه ای و سیستم مدیریت ایمنی OHSAS 18001:2007

هدف اصلی استانداردهای 18001 SASHO تامین سلامت و ایمنی کارکنان در محل کلر و تولید مدلهای کاری به منظور تحت کنترل گرفتن بهداشت حرفه ای و امنیت محل کاراست. در مجموع هدف این سیستم محافظت کارکنان, محل کار و تولیدات از خطرات و ضررهای محتمل است. 

ISO 27001:2013 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات   

سیستم 27001 OSI به منظور تولید اصول و قواعد در رابطه با محافظت ,کنترل و امنیت اطلاعات مهم موجود دیجیتالی و کنترل این اطلاعات برگزار شده. هدف اصلی این سیستم استاندارد حفظ اطلاعات مهم شرکت از دسترسی اشخاص ثالث و تامین امنیت اطلاعات است. 

ISO 50001 سیستم کنترل انرژی

هدف اصلی سیستم استادارد 50001 OSI افزایش بازدهی منابع انرژی, گسترش روشهای صرفه جوئی در مصرف انرژی , پیگیری اثرات مصرف انرژی روی محیط زیست و کمک به کاهش این اثرات است.