سیاستهای روابط با مشتری
ما به عنوان شرکت اوغور سووتما مشکینه لری صنایع و تیجارت انونیم شیرکتی در مسیر جلب رضایت مشتری تحقیقات زیادی انجام دادیم و اصول و ضوابط تازه ای برقرار کردیم. در این مسیر قدمهای تازه ای برداشتیم و به همین دلیل خیلی خوشحالیم که اصول و ضوابطی که هدفش جلب رضایت مشتری است را با شما به اشتراک بگذاریم.