0+
صادرات به 142 کشور
0+
2000 کارکن
0+
بیش از 4800 واحد تولید در روز
0+
424 انواع محصولات